เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03โพสต์ 6 ธ.ค.57 20:13 น. : อ่าน 14261


SU
= MO[0]= ME/CU[0]= AS/ME[0]
= AD/VU[180]
= AS/KR[-90]= MO/HA[-90]= SA/VU[-90]= CU/HA[-90]= CU/KR[-90]
= SA/AP[-45]
= MC/HA[-135]= AP/AD[-135]
= UR/AP[22.5]= VE/AP[-22.5]= PL/AP[-22.5]
= AS/JU[-67.5]= NO/AP[-67.5]= VE/VU[-67.5]= JU/CU[-67.5]
= MA/HA[112.5]= NO/VU[-112.5]= HA/PO[-112.5]= ZE/VU[-112.5]

MO
= SU[0]= MA[45]= NE[67.5]
= AS/ME[0]= SU/CU[0]= MA/PO[0]
= AD/VU[180]
= AS/HA[-90]= AS/KR[-90]= SA/VU[-90]= CU/HA[-90]
= MC/SU[-45]
= AP/AD[-135]
= SU/MA[22.5]= UR/AP[22.5]= SU/PO[-22.5]= PL/AP[-22.5]
= AS/JU[-67.5]= VE/VU[-67.5]= PL/VU[-67.5]
= UR/VU[157.5]

MC
= PO[45]
= AS/HA[0]= JU/AP[0]= CU/HA[0]
= UR/NE[180]
= AS/SU[90]= AS/MO[90]= SU/CU[90]= MO/CU[90]= NO/NE[90]= MA/PO[90]= NE/ZE[90]
= JU/VU[-45]
= ME/VU[22.5]= KR/AP[-22.5]
= ME/AP[67.5]= CU/PO[67.5]= KR/VU[-67.5]
= MA/CU[112.5]

AS
= VE[22.5]= SA[-22.5]= AD[157.5]
= VE/SA[0]= MA/AP[0]= SA/PL[0]
= VE/AD[90]= PL/AD[90]= JU/ZE[-90]= VU/PO[-90]
= ME/NE[45]= SA/UR[45]= AP/PO[-45]
= NO/AD[-135]= ZE/AD[-135]= MA/VU[135]= UR/AD[135]= NE/KR[135]
= NO/UR[22.5]= VE/PL[22.5]= UR/ZE[22.5]= MO/AP[-22.5]= NO/PL[-22.5]
= VE/UR[67.5]= SA/AD[67.5]= MC/AP[-67.5]= SU/VU[-67.5]= MO/VU[-67.5]
= ZE/KR[-112.5]
= JU/NE[157.5]เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48 New Moon 12/11/2558 00:47
New Moon 14/08/2558 21:53 เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03
Solar Eclipse 24/10/2557 04:57 วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57
New Moon 01/03/2557 Full Moon 15/02/2557 06:53
New Moon 31/01/2014 04:38 New Moon 01/01/2014 18:14
Winter Solstice 22/12/2013 00:11 New Moon 03/12/2013
Full Moon 17/11/2013 New Moon(Solar Eclipse)03/11/2013
Full Moon(Lunar Eclipse)19/10/2013 New Moon 05/10/2013
ศารทวิษุวัต 23/09/2013 Full Moon 19/09/2013
New Moon 05/09/2013

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.