สืบค้น 19 รายการ
เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2558 11:48 - 29 ธ.ค.58 19:39 (16425)
SU =NE[67.5] =MA[-67.5] =MA/NE =ME/SA [0] =AD/VU [180] =MC/HA =MC/KR =CU/HA [90] =SA/ZE =MO/PO =NO/HA =JU/KR =AP/AD =AS/KR [45] =MC/VE =VE/CU =PL/AP =NO/VE =VE/JU =PL/VU =HA/PO =UR/VU =MO/NO [22.5] MO =SA[-157.5] =AR/HA =NE/VU =AS/KR [0] =VE/PO =MA/SA =JU/PL [180] =NO/HA =NO/KR =JU/KR =AS/PL [90] =MC/KR =SU/HA =CU/KR [45] =AS/AD =JU/AD =HA/PO =ZE/VU =AR/VE =SA/NE =UR/AP =ME/VU =ZE/AP =SU/VE =ME/AP [22.5] MC =CU[0] =JU[-90] =U.. อ่านต่อ..

New Moon 12/11/2558 00:47 - 10 พ.ย.58 09:59 (13970)
AR = NO[180] = MA[180] = ME[-135] = NE[-22.5] = AS/AP[180] = NO/VE[180] = NO/MA[180] = VE/MA[180] = CU/HA[180] = CU/KR[180] = MC/VU[90] = AD/VU[90] = MC/AP[135] = AS/VU[135] = JU/KR[135] = AP/AD[135] = SU/PO[-135] = MO/PO[-135] = JU/PL[-135] = UR/VU[67.5] = SU/CU[-112.5] = MO/CU[-112.5] = PL/AP[-112.5] = AS/JU[157.5] = HA/PO[157.5] = NO/ME[-157.5] = ME/MA[-157.5] = VE/PO[-157.5] = PL/VU[-157.5] SU, MO = VE[-45] = CU/ZE[0] = SA/AP[0].. อ่านต่อ..

New Moon 14/08/2558 21:53 - 14 ส.ค.58 12:26 (14295)
AR =NO[180] =AS/NE[0] =UR/NE[0] =SU/PO[180] =MO/PO[180] =ME/ZE[180] =MA/SA[180] =JU/AP[180] =SA/VU[180] =CU/HA[180] =CU/KR[180] =AS/ME[90] =ME/UR[90] =AD/VU[90] =JU/VU[135] =AP/AD[135] =SA/AP[-135] =MA/KR[112.5] =MC/AP[-112.5] =PL/AP[-112.5] =HA/PO[157.5] =ZE/VU[157.5] =MC/VU[-157.5] =SU/CU[-157.5] =MO/CU[-157.5] =VE/CU[-157.5] =MA/PL[-157.5] =ZE/AP[-157.5] SU, MO =VE[0] =VU[-22.5] =AP[67.5] =ME/MA =NO/KR =ME/VU =AD/PO [0] .. อ่านต่อ..

เห-มายัน(Winter Solstice) 22/12/2557 06:03 - 6 ธ.ค.57 20:13 (14260)
SU = MO[0]= ME/CU[0]= AS/ME[0] = AD/VU[180] = AS/KR[-90]= MO/HA[-90]= SA/VU[-90]= CU/HA[-90]= CU/KR[-90] = SA/AP[-45] = MC/HA[-135]= AP/AD[-135] = UR/AP[22.5]= VE/AP[-22.5]= PL/AP[-22.5] = AS/JU[-67.5]= NO/AP[-67.5]= VE/VU[-67.5]= JU/CU[-67.5] = MA/HA[112.5]= NO/VU[-112.5]= HA/PO[-112.5]= ZE/VU[-112.5] MO = SU[0]= MA[45]= NE[67.5] = AS/ME[0]= SU/CU[0]= MA/PO[0] = AD/VU[180] = AS/HA[-90]= AS/KR[-90]= SA/VU[-90]= CU/HA[-90] = MC/S.. อ่านต่อ..

Solar Eclipse 24/10/2557 04:57 - 6 ธ.ค.57 21:09 (32767)
SU(MO) =VE[0]=AP[0]=VU[-90]=SA[22.5] =AS/SA=NO/PO=ME/PO=VE/AP=JU/PL=ZE/PO [0] =AR/AD [180] =MA/NE=MC/JU=JU/KR [90] =AS/JU=VE/VU=SA/KR=AP/VU [45] =NO/MA=ME/MA=MA/ZE=AR/ME=AR/ZE=NE/PO=AS/HA=MC/HA=HA/KR=AR/UR=PL/HA [22.5] MC =KR[0]=PL[180]=AS[90] =AS/UR=JU/AD [0] =AR/NO=AR/ME [180] =CU/VU=PL/KR [90] =AS/KR=NO/HA=ME/HA=SA/AD=HA/ZE=JU/NE=UR/KR=AS/PL=SU/CU=VE/CU=CU/AP [45] =KR/AD=NO/JU=ME/JU=JU/ZE=AR/NE=SA/UR [22.5] AS =UR[180]=PL[.. อ่านต่อ..

วสันตวิษุวัต(Vernal Equinox) 20/03/2557 23:57 - 18 มี.ค.57 21:40 (6466)
SU = AS/JU[180] = CU/HA[180]= CU/KR[180]= AS/PL[-90]= MO/VE[-90]= NO/ME[-90]= ME/MA[-90]= ME/AP[-90]= MA/NE[-90]= ME/VU[45]= AS/UR[-45]= MC/KR[135]= MO/PO[-135]= VE/HA[22.5]= AS/AD[-22.5]= PL/AP[-112.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= MC/SA[-157.5]= NO/ZE[-157.5]= ZE/AP[-157.5] MO = HA[-135]= MA[-22.5] = MC/PL[0]= AS/ZE[0]= SA/PO[0]= SU/HA[180]= SU/KR[180]= ME/VU[180]= NE/VU[180]= UR/CU[90]= MC/JU[-90]= NO/NE[45]= ME/AP[45]= VE/SA[45]= NE/A.. อ่านต่อ..

New Moon 01/03/2557 - 1 มี.ค.57 10:53 (6713)
AR = AS[112.5] = MC/SU[0]= MC/MO[0]= CU/HA[180]= CU/KR[180]= SU/ZE[-90]= MO/ZE[-90]= ME/PO[-90]= MA/NE[-90]= VE/NE[-45]= MC/VE[-22.5]= SU/NE[-22.5]= MO/NE[-22.5]= PL/AP[-112.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= NO/ZE[-157.5]= MA/ZE[-157.5]= ZE/AP[-157.5] SU = -MC[0]= VE[-45]= -NE[45]= ME[-22.5]= -PO[157.5] = CU/AD[0]= AR/ME[0]= AS/NO[180]= AS/MA[180]= AS/AP[180]= MA/VU[180]= JU/PO[180]= SA/HA[180]= KR/PO[180]= VE/MA[-90]= PL/PO[-90]= AR/SA[-4.. อ่านต่อ..

Full Moon 15/02/2557 06:53 - 10 ก.พ.57 21:51 (6000)
AR = MC/VU[180]= MO/NO[180]= MO/AP[180]= CU/HA[180]= CU/KR[180]= AS/NO[-90]= AS/AP[-90]= NO/ME[-90]= ME/AP[-90]= MA/NE[-90]= MC/MA[-135]= NO/PL[-112.5]= VE/MA[-112.5]= SA/CU[-112.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= NO/ZE[-157.5]= VE/VU[-157.5]= MA/ZE[-157.5]= ZE/AP[-157.5] SU = AS[0]= ME[0]= AD[90]= JU[135]= -AD[-22.5]= -JU[-67.5] = AS/ME[0]= UR/PL[0]= SA/AD[180]= HA/ZE[180]= ZE/KR[180]= NO/CU[-90]= MA/CU[-90]= CU/AP[-90]= MO/ME[90]= JU/UR[90.. อ่านต่อ..

New Moon 31/01/2014 04:38 - 29 ม.ค.57 14:59 (5623)
AR = MA[-157.5] = CU/HA[180]= CU/KR[180]= AS/CU[-90]= NO/ME[-90]= ME/AP[-90]= MA/NE[-90]= NE/VU[45]= NO/AD[135]= SU/HA[22.5]= MO/HA[22.5]= NO/VE[-112.5]= NO/PL[-112.5]= VE/AP[-112.5]= SA/CU[-112.5]= MC/VU[157.5]= NO/JU[157.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= MC/AP[-157.5]= ZE/AP[-157.5] SU(MO) = PO[-90|0.31]= NE[22.5|0.44] = AR/CU[0|0.56]= VE/NE[0|-2.03]= MA/AD[180|-0.54]= NO/SA[-90|1.24]= SA/AP[-90|0.23]= MC/NE[-45|-0.36]= ME/MA[-45|0.08]= .. อ่านต่อ..

New Moon 01/01/2014 18:14 - 23 ธ.ค.56 14:08 (5561)
AR = CU/KR[180]= NE/VU[45]= VE/NE[-45]= UR/CU[-45]= SA/PO[-135]= MC/NO[-67.5]= NO/UR[-67.5]= AS/VU[112.5]= JU/VU[112.5]= SU/NO[-112.5]= MO/NO[-112.5]= NO/PL[-112.5]= ME/AP[-112.5]= VE/ZE[-112.5]= SA/CU[-112.5]= AS/AP[157.5]= NO/KR[157.5]= JU/AP[157.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= ZE/AP[-157.5] SU(MO) = ME[0]= PL[0]= MA[-90]= MC[90]= -AD[22.5]= -MC[67.5]= -MA[-112.5]= -PL[157.5] = MC/MA[0]= ME/PL[0]= SA/NE[0]= UR/ZE[0]= VE/CU[0]= MA/UR[0]=.. อ่านต่อ..

Winter Solstice 22/12/2013 00:11 - 20 ธ.ค.56 10:55 (5075)
AR = AS[180]= MC[90] = VE/AD[0]= MO/PO[180]= ME/HA[180]= ME/KR[180]= CU/KR[180]= MC/HA[90]= NE/AP[-90]= NE/VU[45]= VE/NE[-45]= UR/CU[-45]= AS/HA[135]= MA/CU[-135]= SA/PO[-135]= VE/JU[22.5]= NO/UR[-67.5]= MC/MO[112.5]= JU/VU[112.5]= NO/PL[-112.5]= ME/SA[-112.5]= VE/ZE[-112.5]= AS/MO[157.5]= NO/KR[157.5]= HA/PO[157.5]= ZE/VU[157.5]= NO/MA[-157.5]= ZE/AP[-157.5] SU = MC[180]= AS[-90] = NE/AP[0]= PL/CU[0]= MC/HA[180]= MO/PO[-90]= ME/HA[-90]=.. อ่านต่อ..

New Moon 03/12/2013 - 19 พ.ย.56 14:39 (5271)
AR = MC[180|-2.02]= VE[-67.5|0.12] = AS/KR[180|0.26]= SU/JU[180|0.12]= MO/JU[180|0.12]= CU/KR[180|0.11]= AS/PL[-90|1.30]= NE/AP[-90|1.13]= PL/CU[-90|1.14]= NE/VU[45|0.33]= AS/UR[-45|0.42]= UR/CU[-45|0.27]= MC/HA[135|0.30]= MA/HA[135|0.16]= SA/PO[-135|-0.47]= SU/NE[-67.5|-0.39]= MO/NE[-67.5|-0.39]= NO/UR[-67.5|0.33]= NO/KR[157.5|0.17]= HA/PO[157.5|-0.27]= ZE/VU[157.5|-0.05]= MC/SA[-157.5|0.09]= MA/SA[-157.5|-0.04]= ZE/AP[-157.5|0.34] SU(MO).. อ่านต่อ..

Full Moon 17/11/2013 - 19 พ.ย.56 14:34 (5166)
AR = SA[-135|0.34] = MC/NE[0|0.20]= CU/KR[180|0.04]= AS/AD[90|-1.29]= MA/UR[90|-0.56]= VE/CU[-90|1.32]= NE/AP[-90|1.04]= PL/CU[-90|0.49]= AS/NE[45|0.52]= NE/VU[45|0.33]= UR/CU[-45|0.23]= MO/ME[135|0.46]= SU/ME[-135|0.46]= VE/MA[-135|0.13]= MA/PL[-135|-0.30]= NO/UR[-67.5|0.51]= ME/UR[-67.5|0.02]= MC/ZE[112.5|-0.20]= MO/MA[112.5|-0.12]= MA/AD[112.5|1.00]= ME/PL[-112.5|0.28]= AS/ZE[157.5|0.10]= NO/KR[157.5|0.32]= ME/KR[157.5|-0.17]= HA/PO[157.5|.. อ่านต่อ..

New Moon(Solar Eclipse)03/11/2013 - 20 ต.ค.56 14:14 (5175)
AR = VE/HA[180|0.49] = MA/ZE[180|-1.24]= CU/KR[180|-0.02]= NE/AP[-90|0.58]= PL/CU[-90|0.28]= NE/VU[45|0.35]= UR/CU[-45|0.25]= AS/ZE[135|-0.26]= MA/JU[135|0.50]= AS/NE[22.5|0.22]= NO/UR[-67.5|1.03]= ME/UR[-67.5|0.53]= MC/MA[-112.5|0.07]= ME/PL[-112.5|0.57]= MA/NE[-112.5|-0.35]= SU/HA[157.5|-0.08]= MO/HA[157.5|-0.08]= NO/KR[157.5|0.36]= ME/KR[157.5|0.25]= HA/PO[157.5|-0.26]= ZE/VU[157.5|-0.13]= ZE/AP[-157.5|0.09] SU(MO) = PO[0|-0.36]= MC[11.. อ่านต่อ..

Full Moon(Lunar Eclipse)19/10/2013 - 28 ก.ย.56 15:03 (5510)
เมษ = จันทร์/เนปจูน[0|-0.44] = ลัคนา/อังคาร[180|1.54]= อาทิตย์/อังคาร[180|-1.04]= ศุกร์/พฤหัส[180|1.03]= อังคาร/อาพอลลอน[180|0.36]= คิวปิโด/โครโนส[180|-0.09]= เมอริเดียน/แอดเมตอส[90|-0.43]= จันทร์/อังคาร[90|-1.04]= อาทิตย์/เนปจูน[-90|-0.44]= เนปจูน/อาพอลลอน[-90|0.55]= พลูโต/คิวปิโด[-90|0.10]= เนปจูน/วัลคานุส[45|0.39]= มฤตยู/คิวปิโด[-45|0.32]= ลัคนา/แอดเมตอส[135|-0.03]= อังคาร/วัลคานุส[135|0.19]= พุธ/เสาร์[-135|0.02]= พุธ/โพไซดอน[-135|-0.45]= .. อ่านต่อ..

New Moon 05/10/2013 - 10 ก.ย.56 11:51 (5618)
New Moon(อมาวสี) ส 05/10/2556[2013] 07:34:30 กรุงเทพมหานคร 13N45,100E31,7 เมษ = เมอริเดียน/ศุกร์[180|-1.06] = ลัคนา/อังคาร[180|-2.04]= ราหู/อังคาร[180|0.46]= พุธ/อังคาร[180|0.14]= อังคาร/เสาร์[180|2.05]= อังคาร/โพไซดอน[180|2.00]= คิวปิโด/โครโนส[180|-0.15]= เมอริเดียน/แอดเมตอส[90|-0.27]= แอดเมตอส/วัลคานุส[90|-1.35]= เนปจูน/อาพอลลอน[-90|0.56]= พลูโต/คิวปิโด[-90|0.00]= เนปจูน/วัลคานุส[45|0.45]= มฤตยู/คิวปิโด[-45|0.42]= ลัคนา/แอดเมตอส[135|0.1.. อ่านต่อ..

ศารทวิษุวัต 23/09/2013 - 23 ก.ย.56 14:30 (5569)
อาทิตย์ = ลัคนา/ราหู[0|1.19] = ลัคนา/เสาร์[0|1.48]= ศุกร์/อังคาร[0|-0.13]= อังคาร/โพไซดอน[0|-1.48]= คิวปิโด/โครโนส[0|-0.20]= เนปจูน/อาพอลลอน[90|0.58]= พลูโต/คิวปิโด[90|-0.05]= จันทร์/อังคาร[-90|-0.56]= แอดเมตอส/วัลคานุส[-90|-1.35]= มฤตยู/คิวปิโด[135|0.53]= เนปจูน/วัลคานุส[-135|0.50]= ลัคนา/คิวปิโด[22.5|0.08]= เซอุส/อาพอลลอน[22.5|-0.32]= ราหู/โครโนส[-22.5|0.50]= ศุกร์/ฮาเดส[-22.5|0.56]= พฤหัส/อาพอลลอน[-22.5|0.31]= ฮาเดส/โพไซดอน[-22.5|-0.38]= เ.. อ่านต่อ..

Full Moon 19/09/2013 - 8 ก.ย.56 13:25 (5423)
Full Moon(ปูรณมี) พฤ 19/09/2556[2013] 18:12:51 กรุงเทพมหานคร 13N45,100E31,7 ลัคนา = จันทร์[0|0.01]= อาทิตย์[180|0.02]= เมอริเดียน[-90|0.49]= -ฮาเดส[-90|-0.13]= เนปจูน[-22.5|-0.48]= วัลคานุส[120|-1.45] = ราหู/อังคาร[180|-0.24]= ศุกร์/อังคาร[180|0.08]= อังคาร/เสาร์[180|-0.10]= อังคาร/โพไซดอน[180|0.28]= คิวปิโด/ฮาเดส[180|0.31]= พุธ/เนปจูน[-90|-1.57]= แอดเมตอส/วัลคานุส[90|1.45]= เมษ/คิวปิโด[-45|-1.15]= มฤตยู/วัลคานุส[67.5|0.35]= เมษ/ราหู[-.. อ่านต่อ..

New Moon 05/09/2013 - 8 ก.ย.56 10:54 (5389)
New Moon(อมาวสี)[05/09/2013] พฤ 05/09/2556[2013] 18:36:06 กรุงเทพมหานคร 13N45,100E31,7 จุดอมาวสี อาทิตย์(จันทร์) = -เซอุส[0|1.59]= อาพอลลอน[45|0.24]= วัลคานุส[-45|0.12]= -พุธ[22.5|0.55]= -ราหู[-22.5|0.14]= -โพไซดอน[-22.5|-0.34] = ศุกร์/อังคาร[0|1.15]= อาพอลลอน/วัลคานุส[0|0.18]= ราหู/พฤหัส[0|-1.06]= พฤหัส/เสาร์[0|-1.56] = พฤหัส/โพไซดอน[0|-0.41]= พุธ/เนปจูน[90|0.31]= ราหู/เซอุส[45|-1.01]= เซอุส/โพไซดอน[45|-0.37] = เนปจูน/คิวปิโด[13.. อ่านต่อ..

© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.