Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =VE =ME/SA =HA/AD =KR/AD =AR/NE =SA/AD =NO/PO =ME/KR =VU/PO =UR/PO =NE/CU =MO/ME =NE/PO =UR/CU =NO/CU =MO/AD =PL/HA =AR/NO

พระเคราะห์สนธิประจำวันพฤหัส ที่ 13 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=ศุกร์ [-45|0.46]
คุณสมบัติทางความรักของกายสังขารนั้น(อิทธิพล)

อาทิตย์=พุธ/เสาร์ [0|-1.26]
บุคคลผู้จากไป แขกผู้ไม่มีความสงบ อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่นาน ท่องเที่ยวไป เดินทาง

อาทิตย์=ฮาเดส/แอดเมตอส [180|-1.52]
วันที่ผ่านไปด้วยอารมณ์ที่หดหู่ บุรุษผู้ต้องจำกัดตนเอง มีความทุกข์เนื่องจากความขาดแคลนในรูปต่างๆ บุรุษผู้กระเหม็ดกระแหม่ บุรุษผู้น่าเกลียดชัง

อาทิตย์=โครโนส/แอดเมตอส [180|-0.05]
บุรุษผู้ซึ่งต้องมีความเป็นอยู่อย่างพิเศษ อยู่อย่างโดดเดี่ยว แตกต่างจากผู้อื่นเนื่องจากตำแหน่งของเขา ได้รับการยกเว้น ได้รับการปฏิบัติพิเศษ

อาทิตย์=เมษ/เนปจูน [90|0.45]
ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนหรือการไวต่อความรู้สึกของกายสังขารนั้น อันตรายทางกายเนื่องจากความผิดหวัง หรือความเป็นพิษโดยทั่วไป โลหิตจาง บุรุษซึ่งไม่สามารถทำภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จได้

อาทิตย์=เสาร์/แอดเมตอส [90|-1.17]
วันซึ่งมีความอึดอัดและคับอกคับใจ กายสังขารที่สงบนิ่ง บุรุษผู้ซึ่งถูกจำกัดในการเคลื่อนไหวทางกาย ร่างกายตกอยู่ในภาวะที่ถูกบังคับอย่างหนึ่ง

อาทิตย์=ราหู/โพไซดอน [-90|-0.45]
อยู่ร่วมกันโดยทางกายกับผู้ที่มีความเชื่อถือทางปัญญาอย่างเดียวกัน ติดต่อทางกายกับบุคคลผู้มีปัญญาอันสูงส่ง

อาทิตย์=พุธ/โครโนส [-90|-0.14]
คิดการใหญ่โต

อาทิตย์=วัลคานุส/โพไซดอน [-90|1.10]
รัศมีกายแรง วันซึ่งตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดเห็นที่รุนแรงอันหนึ่ง บุรุษผู้ซึ่งใช้อิทธิพลทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ มีปัญญาอันใหญ่หลวง ควบคุมตัวเองทางปัญญาได้

อาทิตย์=มฤตยู/โพไซดอน [45|0.03]
วันซึ่งมีความเคร่งครัดทางปัญญาและการรวบรวมปัญญา อยู่ในภาวะได้รับการยั่วยุหรือตื่นเต้นเนื่องจากความคิด ความเห็นหรือความคิดเห็นต่างๆ เป็นผู้แทนของความเห็นอันหนึ่ง ดำเนินการโฆษณาชวนเชื่อ บุรุษผู้ปรากฏเป็นผู้แสดงความเห็นความคิดหรือความคิดเห็นอันหนึ่ง

อาทิตย์=เนปจูน/คิวปิโด [45|0.24]
สามีผู้ไม่มีความสุข

อาทิตย์=จันทร์/พุธ [22.5|-0.22]
การทำงานของมันสมอง ประสาทและต่อมต่างๆ ภรรยาสาวของบุรุษผู้หนึ่ง ตารางกำหนดเวลา เวลาทำงานประจำวัน

อาทิตย์=เนปจูน/โพไซดอน [22.5|0.01]
บุรุษผู้กอรปด้วยปัญญา บุรุษผู้มองดูภาพในกระจกเงาของตน จำตัวเองได้ บุรุษผู้เป็นสาวกของความเชื่อที่เห็นผิด เป็นสาวกของลัทธิทำลายหรือทำงานมุ่งไปสู่การสลายตัวของลัทธิหรือปรัชญาชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้น

อาทิตย์=มฤตยู/คิวปิโด [67.5|0.26]
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะสมรส เหตุการณ์ฉับพลันในชีวิตสมรส วันหรือเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับหมู่คณะหนึ่ง

อาทิตย์=ราหู/คิวปิโด [-67.5|-0.22]
การแต่งงาน รูปแบบของสังคม สมาคม

อาทิตย์=จันทร์/แอดเมตอส [112.5|-0.13]
ชั่วโมงแห่งความเศร้าสลดซึ่งหมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน เกิดความสำนึกในสภาวะอันจำกัดทุกวัน เฉย ความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งมีต่อความตาย วันและชั่วโมงแห่งมรณะกรรม

อาทิตย์=พลูโต/ฮาเดส [112.5|0.22]
โรคเรื้อรัง ความล้มเหลวทางกาย การเสื่อมโทรมทางกาย

อาทิตย์=เมษ/ราหู [157.5|-0.01]
ติดต่อทางกายกับบุคคลจำนวนมาก
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.