Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =MA =UR =MO/SA =VE/NE =NO/JU =MA/HA =CU/HA =CU/KR =MO/KR =SA/CU =NE/ZE =AR/HA =AR/SA =NE/PL =JU/PO =VE/VU =AR/JU =JU/CU =SA/PO =KR/PO =NO/SA =ZE/AP

พระเคราะห์สนธิประจำวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=อังคาร [-90|0.11]
พลังความสามารถของกายสังขารนั้น ทำงานด้วยกาย กุลีกุจอ

อาทิตย์=มฤตยู [22.5|1.02]
เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุโดยฉับพลันในวันนั้น ความตึงเครียดหรือการออกแรงทางกายบุรุษ ผู้ใช้แรงของตน เป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

อาทิตย์=จันทร์/เสาร์ [0|-0.13]
แม่ร้าง แม่หม้าย ชั่วโมงที่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งหมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน ได้รับความบีบคั้น เพราะสภาวะทางกายหรือเพราะเรื่องส่วนตัว

อาทิตย์=ศุกร์/เนปจูน [0|-0.29]
ขี้อายในด้านความรัก ผู้หลงรักอย่างเงียบๆ ชาเย็นในความรัก

อาทิตย์=ราหู/พฤหัส [180|-0.15]
การติดต่อทางกายที่เป็นผลดี

อาทิตย์=อังคาร/ฮาเดส [180|1.15]
งานสกปรกประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งทำงานเหนื่อยเร็วหรือต้องทำงานต่ำๆ สกปรกหรือไม่เคยชิน ป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกจู่โจม

อาทิตย์=คิวปิโด/ฮาเดส [180|-0.39]
สามีผู้ยากจน บุรุษผู้ขมขื่นต่อความไร้อิสระเสรีเนื่องจากความยากจน ศิลปินผู้เร่ร่อนหาเช้ากินค่ำ

อาทิตย์=คิวปิโด/โครโนส [180|1.21]
ไปยังกองทะเบียนสมรส การพบปะกันอีกกับครอบครัว กลับเข้าไปอยู่ในหมู่คณะเดิมอีก ศิลปินอาชีพ

อาทิตย์=จันทร์/โครโนส [90|0.24]
ภรรยาผู้มีอิสระเสรี ชั่วโมงทำงานหรือชั่วโมงปรึกษาหารือประจำวัน

อาทิตย์=เสาร์/คิวปิโด [-90|0.44]
วันที่เจ้าชะตาปลีกตนออกจากหมู่คณะ พลัดพรากจากครอบครัว การหย่าร้างของบิดา

อาทิตย์=เนปจูน/เซอุส [-90|-1.31]
วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ การสร้างสรรค์ที่ไม่บังเกิดผล บุรุษผู้ซึ่งใช้ความพยายามของตนไปอย่างสูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์ ของร้อนลวก พายุฝนฟ้าคะนอง

อาทิตย์=เมษ/ฮาเดส [45|-0.36]
ยากจนลงเพราะกาลเวลา ทุพภิกขภัย ชาวเหมือง สัมผัสกับชาวเหมืองหรือกรรมกร

อาทิตย์=เมษ/เสาร์ [-45|0.47]
จากไป วันที่พลัดพรากจากกัน ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=เนปจูน/พลูโต [-45|-0.39]
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่หรือการโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสิ่งเสพติดให้โทษ เนื่องจากการงดสิ่งดังกล่าว หรือสาบสูญไป

อาทิตย์=พฤหัส/โพไซดอน [-135|-0.29]
วันซึ่งอุทิศให้แก่การทำสมาธิ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี บุรุษซึ่งปฏิบัติตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตน มีความรู้สึกในความยุติธรรม ผู้ซึ่งฟังเหตุผล

อาทิตย์=ศุกร์/วัลคานุส [67.5|-0.33]
ความปรารถนาในความรักทางกายอันแรงกล้า ความรักทางกายอันเร่าร้อน บุรุษผู้หลงรักเขาอย่างรุนแรง

อาทิตย์=เมษ/พฤหัส [-67.5|0.24]
ความสุขสบายของกายสังขารนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/คิวปิโด [-112.5|0.20]
ความสุขประจำวันของครอบครัว หมู่คณะที่มีโชคในวันนั้น นักศิลปะหรือหมู่คณะที่มีโชคและ ประสบความสำเร็จ บุรุษผู้ได้รับความสุขจากศิลปะของตน

อาทิตย์=เสาร์/โพไซดอน [-112.5|-0.05]
วันที่จะต้องรวบรวมกำลังใจ แสดงการวางตัว บุรุษผู้เป็นแบบอย่างในฐานะนักเรียนหรือครู หรือผู้ซึ่งแสดงตัวเด่นกว่าผู้อื่น หรือทำตนให้แตกต่างจากผู้อื่น

อาทิตย์=โครโนส/โพไซดอน [157.5|0.31]
คนมีปัญญา มีวัฒนธรรม บุรุษผู้เด่นทางปัญญา กายสังขารซึ่งแสดงถึงปัญญาและความถึงซึ่งปัญญา วันซึ่งอุทิศให้แก่สิ่งทางปัญญาอันสูงส่ง

อาทิตย์=ราหู/เสาร์ [-157.5|0.08]
การพลัดพรากจากสามีหรือจากบุรุษผู้หนึ่ง

อาทิตย์=เซอุส/อาพอลลอน [-157.5|-0.12]
บุรุษผู้ปฏิบัติ
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.