Aspect Today @ MC=SU วันนี้
SU =MO =NO/AD =SA/CU =NE/ZE =CU/HA =AR/HA =AR/SA =NE/PL =UR/ZE =JU/HA =HA/PO =MA/KR =PL/VU =ZE/AP =JU/SA

พระเคราะห์สนธิประจำวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=จันทร์ [135|0.21]
ความสัมพันธ์ทางกายกับบุคคลเพศหญิง น้ำท่วมอันเกิดจากพายุ ถ้าหากมีสัมพันธ์กับโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงทุพภิกขภัย

อาทิตย์=ราหู/แอดเมตอส [0|0.57]
มาชุมนุมกันเพียงไม่กี่คนโดยเหตุผลพิเศษ ถูกพันธนาการ

อาทิตย์=เสาร์/คิวปิโด [180|-0.15]
วันที่เจ้าชะตาปลีกตนออกจากหมู่คณะ พลัดพรากจากครอบครัว การหย่าร้างของบิดา

อาทิตย์=เนปจูน/เซอุส [180|-0.15]
วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ การสร้างสรรค์ที่ไม่บังเกิดผล บุรุษผู้ซึ่งใช้ความพยายามของตนไปอย่างสูญเปล่าหรือไร้ประโยชน์ ของร้อนลวก พายุฝนฟ้าคะนอง

อาทิตย์=คิวปิโด/ฮาเดส [90|0.15]
สามีผู้ยากจน บุรุษผู้ขมขื่นต่อความไร้อิสระเสรีเนื่องจากความยากจน ศิลปินผู้เร่ร่อนหาเช้ากินค่ำ

อาทิตย์=เมษ/ฮาเดส [-45|0.53]
ยากจนลงเพราะกาลเวลา ทุพภิกขภัย ชาวเหมือง สัมผัสกับชาวเหมืองหรือกรรมกร

อาทิตย์=เมษ/เสาร์ [-135|0.22]
จากไป วันที่พลัดพรากจากกัน ถึงแก่กรรม

อาทิตย์=เนปจูน/พลูโต [-135|0.47]
การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่หรือการโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสิ่งเสพติดให้โทษ เนื่องจากการงดสิ่งดังกล่าว หรือสาบสูญไป

อาทิตย์=มฤตยู/เซอุส [22.5|-0.07]
บุคคลที่ใช้อำนาจรุนแรง วันซึ่งได้รับผลสำเร็จสูง บุรุษผู้รวบรวมกำลังและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อันหนึ่ง การระเบิดอย่างแรงโดยฉับพลันในวันนั้น

อาทิตย์=พฤหัส/ฮาเดส [67.5|0.16]
ความวิตกกังวลในวันนั้น บุรุษผู้มีความวิตกกังวล ยากจนหรือกลายเป็นคนยากจน บุคคลที่เป็นโรคปอด

อาทิตย์=ฮาเดส/โพไซดอน [67.5|-0.25]
บุคคลพิเศษ การคิดแบบอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในจารีตประเพณี

อาทิตย์=อังคาร/โครโนส [-67.5|-0.10]
บุรุษผู้ปฏิบัติการตามอำเภอใจหรืออย่างอิสระเสรี ผู้ใช้อำนาจการปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เป็นต้น

อาทิตย์=พลูโต/วัลคานุส [112.5|0.03]
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวใหม่โดยสิ้นเชิงในวิธีการบริโภค ผู้ซึ่งร่างกายมีความสามารถในการขยายเติบโตอย่างมาก

อาทิตย์=เซอุส/อาพอลลอน [112.5|-0.20]
บุรุษผู้ปฏิบัติ

อาทิตย์=พฤหัส/เสาร์ [157.5|-0.15]
การถอนหมั้นหรือการเลิกล้มการแต่งงาน ชายโสด
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.