วันนี้ Aspect Today @ MC=SU
SU =SA =ZE/AP =NO/PL =PL/VU =MA/HA =MO/CU =UR/ZE =PL/AP =NO/ZE =ME/HA =VE/KR =HA/PO =ZE/VU =AR/MO =UR/PL =CU/HA =MO/ME =MO/MA

พระเคราะห์สนธิประจำวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 (อาทิตย์จรประจำวัน)

อาทิตย์=เสาร์ [67.5|0.43]
จากไป การพลัดพรากทางกาย

อาทิตย์=เซอุส/อาพอลลอน [0|0.08]
บุรุษผู้ปฏิบัติ

อาทิตย์=ราหู/พลูโต [0|-0.15]
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการติดต่อทางด้านส่วนตัว เกี่ยวข้องกับเครื่องบริโภค มีการติดต่อใหม่เพราะการซื้อขายอาหาร

อาทิตย์=พลูโต/วัลคานุส [0|-0.42]
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง บุรุษผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวใหม่โดยสิ้นเชิงในวิธีการบริโภค ผู้ซึ่งร่างกายมีความสามารถในการขยายเติบโตอย่างมาก

อาทิตย์=อังคาร/ฮาเดส [180|0.40]
งานสกปรกประจำวัน บุรุษผู้ซึ่งทำงานเหนื่อยเร็วหรือต้องทำงานต่ำๆ สกปรกหรือไม่เคยชิน ป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกจู่โจม

อาทิตย์=จันทร์/คิวปิโด [90|-0.32]
เจ้าสาวหรือภรรยาของชายผู้นั้น วงการครอบครัว ชั่วโมงว่างที่หมุนเวียนมาใหม่ทุกวัน

อาทิตย์=มฤตยู/เซอุส [-90|-0.34]
บุคคลที่ใช้อำนาจรุนแรง วันซึ่งได้รับผลสำเร็จสูง บุรุษผู้รวบรวมกำลังและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้อันหนึ่ง การระเบิดอย่างแรงโดยฉับพลันในวันนั้น

อาทิตย์=พลูโต/อาพอลลอน [45|-0.15]
วันแห่งการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวง การเปลี่ยนจังหวะทางกาย บุรุษผู้ซึ่งประสบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันโดยสิ้นเชิง

อาทิตย์=ราหู/เซอุส [-45|0.08]
เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ให้กำเนิด พัวพันด้วยกายกับไฟ ได้รับมอบหมายหรือกระทำงานพิเศษชิ้นหนึ่ง สังกัดอยู่ในหน่วยที่มีหน้าที่ในการระเบิดทำลายหน่วยหนึ่ง

อาทิตย์=พุธ/ฮาเดส [-45|0.26]
เป็นโรคประสาท กายสังขารซึ่งมีระบบประสาทอ่อนแอ เด็กเกเร อันธพาล เด็กที่ไม่มีวินัยถูกเยาะเย้ยถากถาง

อาทิตย์=ศุกร์/โครโนส [-45|-1.05]
ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติ ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา

อาทิตย์=ฮาเดส/โพไซดอน [-45|-0.01]
บุคคลพิเศษ การคิดแบบอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในจารีตประเพณี

อาทิตย์=เซอุส/วัลคานุส [-45|-0.18]
บุรุษผู้ซึ่งทำการด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่นด้วยความเด็ดขาด ผู้ซึ่งใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล ผู้ซึ่งควบคุมหรือใช้พลังธรรมชาติ

อาทิตย์=เมษ/จันทร์ [135|0.25]
การยอมรับของกายสังขารนั้น ภรรยาของชายผู้หนึ่ง

อาทิตย์=มฤตยู/พลูโต [135|-0.58]
พัฒนาการทางกายที่เริ่มขึ้นอย่างฉับพลัน บุรุษผู้ซึ่งเผชิญภาวะโภชนาการอีกอย่างหนึ่งโดยฉับพลัน ผู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารหรือมื้ออาหารโดยฉับพลัน วันซึ่งเวลารับประทานอาหารไม่เป็นไปตามปกติ

อาทิตย์=คิวปิโด/ฮาเดส [-22.5|0.04]
สามีผู้ยากจน บุรุษผู้ขมขื่นต่อความไร้อิสระเสรีเนื่องจากความยากจน ศิลปินผู้เร่ร่อนหาเช้ากินค่ำ

อาทิตย์=จันทร์/พุธ [67.5|-0.10]
การทำงานของมันสมอง ประสาทและต่อมต่างๆ ภรรยาสาวของบุรุษผู้หนึ่ง ตารางกำหนดเวลา เวลาทำงานประจำวัน

อาทิตย์=จันทร์/อังคาร [112.5|0.03]
เวลาทำงานในวันนั้น งานประจำวัน บุรุษชอบมุหรือทำอะไรเกินตัว ภรรยาของชายผู้นั้น
© Copyright www.UranianSoft.com All rights reserved.